Home » podatki » Ceny transferowe

Ceny transferowe

Kontrola cen transferowy i obowiązki w zakresie dokumentacji podatkowej

 

W niniejszej notatce zajmujemy się problematyką cen transferowych stosowanych pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanym.

Podatnicy dokonujący transakcji lub w inny sposób współpracujący z podmiotami powiązanymi powinny sprawdzić zakres obowiązków w zakresie cen transferowych. Zagadnienie to jest szczególnie ważne, ze względu na grożące wysokie sankcje z tego tytułu, polegające na opodatkowaniu stawką 50 % różnicy pomiędzy szacowaną ceną rynkową, a ceną transakcyjną ustaloną między podmiotami powiązanymi.

Przepisy ustaw podatkowych wyróżniają kilka rodzajów powiązań między podatnikami: powiązania kapitałowe i własnościowe, powiązania funkcyjne: zarządcze lub kontrolne, oraz powiązania rodzinne i ze stosunku pracy.

Głównym obowiązkiem w zakresie cen transferowych jest prowadzenie dokumentacji podatkowej, zwanej często dokumentacją cen transferowych. Właśnie nie wywiązywanie się z obowiązku prowadzenie dokumentacji cen transferowych z jednoczesnym zaniżaniem dochodów podatnika spowodowanym transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi jest objęte stawką sankcyjną 50 %. W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do prowadzenia dokumentacji podatkowej lub zobowiązanych i prowadzących taką dokumentację, jeśli cena transakcyjna odbiega od szacowanej ceny rynkowej stosuje się zwykłą stawkę podatkową.

W pewnym uproszczeniu, obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych występuje po spełnieniu jednocześnie dwóch warunków:

– przekroczenie przez podatnika wartości sprzedaży lub kosztów za rok ubiegły kwoty 2 mln EUR (8.341.800 zł wg śr. kursu NBP na ostatni dzień roku),

– jednorodne rodzajowo transakcje realizowane z podmiotami powiązanym mają charakter istotny, tzn. ich wartość przekracza z roku podatkowym łączną kwotę 50 tyś. EUR (208.545 zł). Jednorodnymi rodzajowo transakcjami będą np. świadczenie określonych usług, usługi wynajmu nieruchomości, sprzedaż towarów itp.

Poza obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych występują jeszcze inne obowiązki:

– sporządzenie uproszczonego sprawozdania w/s transakcji z podmiotami powiązanymi,

– oświadczenie zarządu o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji,

przekazywane do organów podatkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok.

Dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona w terminie przekazania zeznania podatkowego i przedłożona w terminie 7 dni na żądanie organu podatkowego.

Reasumując przedmiotem szczególnego zainteresowania tematem cen transferowych są:

– podmioty bezpośrednio lub pośrednio powiązane kapitałowo, własnościowo, gospodarczo, funkcyjnie, rodzinnie lub ze stosunku pracy,

– przekraczające wartość sprzedaży lub kosztów za rok podatkowy kwotę 2 mln. EUR,

– realizujące jednorodne rodzajowo transakcje między sobą o łącznej wartości powyżej 50 tyś. EUR.

Przepisy szczegółowe definiują rodzaj powiązań, określają zawartość podstawowej dokumentacji cen transferowych, łącznie z dodatkowym obowiązkiem sporządzenia analizy danych porównawczych dla podmiotów przekraczających wartość sprzedaży lub kosztów w kwocie 10 mln EUR, metody szacowania, zwiększenia progu dla wartości transakcji istotnych dla podmiotów powiązanych o np. 5 tyś EUR za każde 1 mln przychodu powyżej 2 mln EUR, oraz określają dodatkową dokumentację: grupową (sprzedaż > 20 mln EUR), raportowanie wg krajów (sprzedaż > 750 mln EUR).