Home » podatki » Dwie zmiany w podatku VAT od 01.01.2019 r.

Dwie zmiany w podatku VAT od 01.01.2019 r.

  1. Zrezygnowano z dotychczasowych wymagań od podatników umotywowanych wniosków o zwrot oraz wniosków o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni. Do korzystania z prawa do zwrotu oraz z prawa do skrócenia terminu zwrotu do 25 dni wystarczy obecnie tylko dokonanie odpowiednich zapisów w składanych przez podatników deklaracjach VAT.
  2. Nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących obowiązku korygowania przez dłużników podatku odliczonego z nieuregulowanych faktur. Dotychczas obowiązek ten co do zasady istniał w przypadku nieuregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Teraz skrócono ten termin do 90 dni.

Opracował Staszek