Home » podatki » Slim vat 2

Slim vat 2

 

Slim vat 2.

Z dniem 1.10.2021 r. wchodzą w życie zmiany w podatku VAT określane skrótowo „Slim vat 2”.

 1. Zmieniono definicję „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”.

Przypominam, że od 01.01.2021 r. Wielka Brytania (WB) jest poza terytorium UE, co oznacza, że transakcje WNT/WDT pomiędzy państwami członkowskimi a WB przekształcają się w transakcje importu i eksportu.

Obecna zmiana spowoduje włączenie w terytorium UE Irlandii Północnej (należącej do Wielkiej Brytanii), ale tylko w zakresie obrotu towarowego. Dla przepływu usług Irlandia Północna dalej pozostaje poza terytorium UE.

Irlandii Północnej przypisano odrębną numerację identyfikacji podatkowej NIP poprzedzonej symbolem „XI”. Do tej pory NIP-y z Irlandii były poprzedzone symbolem GB.

 1. Doprecyzowano miejsce transakcji ruchomej w transakcjach łańcuchowych.

Przypominam, że transakcje łańcuchowe to dwie lub więcej dostaw towarów, w wyniku których towar jest przewożony bezpośrednio od pierwszego dostawcy z jednego kraju do ostatecznego odbiorcy w drugim kraju, czyli następuje jedno wydanie towaru przez pierwszego dostawcę ostatniemu odbiorcy.  W ramach transakcji łańcuchowej może wystąpić jako transakcja ruchoma WNT/WDT lub eksport i import.

Zmiana określa, że jeśli organizatorem usługi transportowej jest pierwszy dostawca, to transakcją ruchomą jest pierwsza dostawa, jeśli natomiast organizatorem transportu jest ostatni odbiorca towaru, to transakcją ruchomą jest dostawa do ostatniego odbiorcy. Przez organizatora transportu rozumiemy podmiot samodzielnie wykonujący transport lub podmiot na rzecz którego transport jest wykonywany przez inny podmiot (firmę transportową).

Przypominam, że jeśli organizatorem transportu jest pośrednik, to transakcją ruchomą jest dostawa na rzecz tego pośrednika.

 1. Wprowadzono opcjonalnie możliwość składania zgodnego oświadczenia sprzedawcy i nabywcy o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym.

Chodzi o dostawę nieruchomości zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 43 ust.  1. pkt 10. , którą dostawca i odbiorca zdecydowali się pomimo zwolnienia przedmiotowego opodatkować. Teraz oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia takiej dostawy mogą złożyć w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

 1. Wydłużono termin na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

7 dniowy termin wydłużono do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek dotyczący tego pojazdu. Przy okazji zwracam uwagę, że pierwszym wydatkiem jest również zaliczka na zakup samochodu.

 1. Poszerzono listę towarów wrażliwych wskazanych w załączniku nr. 15 do ustawy o części i akcesoria do komputerów.

Pozycja 60 załącznika nr. 15 brzmi po zmianie następująco: „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich”. Ma to znaczenie dla obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 1. Wprowadzono możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

Warunkiem wyrażenia zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT będzie, aby posiadane przez podatnika zaległości były objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.

Przed zmianą przepisu, posiadanie zaległości podatkowych stanowiło negatywną przesłankę do wydania takiej zgody. Nie miało przy tym znaczenia, że ich realizacja została odroczona lub zostały rozłożone na raty, czyli do czasu określonego w decyzji nie są one wymagalne.

 1. W prawie bankowym wprowadzono dwie zmiany ułatwiające dysponowanie środkami na rachunku VAT.

a) Pierwsza zmiana umożliwia szersze konsolidowanie przez podatników środków zgromadzonych na swoich rachunkach VAT.

Zmiana dotyczy większych podmiotów posiadających kilka rachunków VAT. W wyniku zmiany podatnicy uzyskają możliwość dokonywania „przekazania własnego” w ramach wszystkich swoich rachunków VAT, również tych prowadzonych przez inne banki. Wprowadzenie możliwości szerszego stosowania „przekazania własnego” będzie zapewne dużym ułatwieniem dla podatników, którzy będą mogli łatwiej i efektywniej zarządzać swoimi środkami.

b) Wprowadzono możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na własne składki na ubezpieczenie rolników KRUS.

 1. Wprowadzono również inne, mniej znaczące zmiany dotyczące:

a) rezygnacji w przypadku WNT i importu usług z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,

b) umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji, gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,

c) wydłużenia z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi,

d) rozszerzenia liczby okresów rozliczeniowych umożliwiających odliczenie VAT poprzez korektę; po zmianie, korektę deklaracji można złożyć za okres w którym powstało prawo do odliczenia lub za jeden z trzech okresów następujących po tym okresie (lub dwóch okresów – dla rozliczeń kwartalnych).

 

Przypomnienie slim vat 1 (przedruk z Gofin).

Zmiany „Slim vat 1” weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Zmieniono i doprecyzowano przepisy dotyczące następujących zagadnień:

 1. Wydłużony termin odliczania VAT dla podatników rozliczających się miesięcznie.

Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą mieli prawo do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych (do tej pory były 3 okresy rozliczeniowe).

 1. Możliwość odliczania VAT z tytułu nabycia usług noclegowych.

Podatnicy będą mieli możliwość odliczania VAT z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, opodatkowanych u podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

 1. Zmienione zasady rozliczania faktur korygujących.

Zmiany polegają na braku konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru korekt w przypadku faktur korygujących in minus czy wprowadzeniu do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus (zwiększających cenę).

 1. Prawo wyboru zastosowania spójnego kursu waluty.

Podatnik będzie mógł dobrowolnie wybrać na potrzeby rozliczania podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut, jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

 1. Zwiększenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości do 20 zł.
 2. Uproszczenie rozliczania zaliczek w eksporcie towarów.

Wydłużono termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy – pozwalającego na zastosowanie 0% stawki VAT do zaliczki w eksporcie towarów.

 1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących WIS i MPP

Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu ograniczenia ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa. Ponadto okres ważności WIS wynosić będzie 5 lat od dnia ich wydania. Doprecyzowano jednocześnie przepisy w zakresie MPP a zarazem wprowadzono nowe możliwości płatności w tym systemie, np. płatności z rachunku VAT będą dotyczyły kwoty odpowiadającej kwocie podatku również z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

 

Staszek, 18.10.2021 r.