Home » podatki » Zmiana rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi

Zmiana rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi

Przeoczyliśmy informację o zmianie rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która obowiązuje od 7 kwietnia 2016 r.

Nowelizacja rozporządzenia przyniosła następujące zmiany:

  1. Wykreślono z niego przepisy określające sposób dokonywania korekty kosztów w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności w związku z uchyleniem art. 24d. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Zrezygnowano z obowiązku drukowania księgi po każdym zakończonym miesiącu, jeśli prowadzenie księgi odbywa się za pomocą technik informatycznych, a jednocześnie zapisy są przechowywane na informatycznych nośnikach danych.
  3. We wzorze księgi dodano dodatkową kolumnę 16. Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym, przesuwając Uwagi do kolumny 17.