Home » podatki » Zmiany w podatku VAT w 2017 r.

Zmiany w podatku VAT w 2017 r.

  1. Podwyższenie kwoty limitu do zwolnienia podmiotowego.

Limit zwolnienia podmiotowego zostaje podwyższony ze 150 tyś. zł do 200 tyś. zł.

 

  1. Zmiany zawartości rejestrów VAT.

Rejestry VAT  mają zawierać nr NIP kontrahenta.

 

  1. Poszerzono listę towarów, dla których stosuje się odwrotne obciążenie.

Te same zasady, co dla telefonów komórkowych, laptopów i konsol będą stosowane również dla procesorów, chodzi o odwrotne obciążenie.

 

  1. Objęto procedurą odwrotnego obciążenia usługi budowlane.

Procedurą odwrotnego obciążenia objęto usługi budowlane. Wykaz usług budowlanych objętych tą procedurą zamieszczono w załączniku nr 14. Załącznik zawiera zdecydowaną większość usług budowlanych związanych z budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, z autostradami, drogami kolejowymi i innymi drogami, oraz z rurociągami, sieciami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, z oczyszczalniami i ujęciami wodnymi, z elektrowniami, portami, obiektami sportowymi i górniczymi.

Istotne jest, że odwrotnym obciążeniem objęto tylko świadczenie usług przez podwykonawcę. Zamysłem ustawodawcy jest tym razem, nie zmniejszenie nadużyć podatkowych, a poprawa sytuacji podwykonawcy w chwili, gdy główny wykonawca bankrutuje lub z innych przyczyn nie płaci podwykonawcy za usługę.

 

  1. Nowe sankcje.

Nowe przepisy wprowadziły dodatkowe sankcje dla podatników, którzy powodują uszczuplenia podatkowe. Wysokość sankcji zależy od rodzaju uszczuplenia podatkowego i wynosi 20%, 30% i 100 %.

30 % sankcję stosuje się, gdy podatnik w złożonej deklaracji podatkowej zaniży zobowiązanie podatkowe lub zawyży kwotę zwrotu lub przeniesienia.

20 % sankcję stosuje się, jeśli podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie postępowania podatkowego złoży korektę deklaracji i wpłaci kwotę uszczuplenia podatku.

100 % sankcję stosuje się, w razie stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku należnego wynika z faktur od podmiotu nieistniejącego lub dotyczy czynności, które nie zostały wykonane lub kwoty te są niezgodne z rzeczywistymi.

 

  1. Ograniczenie możliwości rozliczenia kwartalnego.

Z rozliczenia kwartalnego nie będą mogli skorzystać świeżo zarejestrowani podatnicy VAT czynni, przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.

Ograniczenie to dotyczy również podatników, którzy w okresie ostatnich 4 kwartałów dokonywali dostawy towarów tzw. wrażliwych, wymienionych w załączniku 13, pod warunkiem, że miesięczna wartość dostawy tych towarów nie przekroczyła w  żadnym miesiącu kwoty 50 tyś. zł.

 

  1. Składanie deklaracji i informacji podsumowującej tylko elektronicznie

Deklaracje VAT oraz informacje podsumowujące składane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Te drugie składane mogą być tylko miesięcznie w terminie do 25. dnia miesiąca.

 

  1. Utrudnienie uzyskana zwrotu podatku VAT,

Zwrot w terminie 25 dni możliwy będzie po spełnieniu kilku warunków:

a) złożenia wniosku,

b) kwoty podatku naliczonego z „bieżącego” miesiąca wykazane w deklaracji wynikają z:

faktur zapłaconych bezgotówkowo (przelewem bankowym),

– faktur zapłaconych w inny sposób lub niezapłaconych, jeśli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 tyś. zł

– dokumentów celnych, które zostały przez podatnika zapłacone,

– wykonanej WNT, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca, jeśli w tej samej deklaracji zostały wykazane kwoty podatku należnego od tych czynności,

c) podatek naliczony lub przeniesiony, wykazany w bieżącej deklaracji, nie przekracza 3 tyś. zł,

d) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające bezgotówkową zapłatę,

e) podatnik przez 12 kolejnych miesięcy poprzedzających okres deklaracji był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składał deklaracje.

 

  1. Weryfikacja przy rejestracji.

Przed rejestracją do VAT urząd skarbowy będzie zobowiązany przeprowadzić weryfikację podmiotu, poprzez sprawdzenie:

– zgodności danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, lub

– czy podmiot istnieje, lub

– czy wstawia się na wezwanie urzędu skarbowego.

W razie negatywnej weryfikacji urząd skarbowy nie dokonuje rejestracji, a w przypadku podatników zarejestrowanych dokonuje wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

 

  1. Wykreślenie z rejestru VAT.

Wykreśleniu z urzędu będzie podlegał podatnik VAT, który w okresie co najmniej 6 miesięcy zawiesił działalność lub nie składał deklaracji lub w złożonych deklaracjach nie wykazał sprzedaży oraz nabycia. Wykreśleniu podlega także podatnik VAT, który wystawiał faktury puste tzn. dotyczące czynności, które nie zostały wykonane, lub brał udział w procederze wyłudzania podatku VAT.