Home » kadry » Zmiany w ubezpieczeniu społecznym i zasiłkach

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym i zasiłkach

Co od stycznia 2022 r. zmieni się w ubezpieczeniu społecznym i zasiłkach?

 

PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO PRZEDSIĘBIORCY MIMO OPŁACENIA SKŁADEK PO TERMINIE

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, nabędzie prawo do zasiłku, mimo opłacenia składek po terminie, jeśli całkowicie spłaci zadłużenie, którego wysokość w dniu powstania niezdolności do pracy przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. – 30,10 zł). Prawo do świadczeń ulegnie przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Zmiana ta jest możliwa dzięki przepisowi, który uchyla zasadę, w myśl której nieterminowe opłacenie składek powodowało ustanie dobrowolnych ubezpieczeń.

 

ZASIŁEK ZA POBYT W SZPITALU 80%

Zasiłek za okres pobytu w szpitalu będzie wyższy, wzrośnie z 70% podstawy wymiaru do 80%.

 

KRÓTSZY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU PO USTANIU TYTUŁU UBEZPIECZENIA

Po ustaniu ubezpieczenia (czyli np. po rozwiązaniu umowy o pracę) zasiłek chorobowy będzie przysługiwał przez okres maksymalnie 91 dni, a nie jak do tej pory w ramach okresu zasiłkowego łącznie (182 dni/270 dni). Nie dotyczy to niezdolności  do pracy spowodowanej gruźlicą, występującej w czasie ciąży lub powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania  komórek, tkanek i narządów.

 

PONOWNE USTALENIE PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKÓW

Podstawę wymiaru zasiłku ustali się na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków wystąpi przerwa wynosząca co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy (do tej pory 3 miesiące kalendarzowe). Podstawa będzie wyliczana zatem z bieżącego wynagrodzenie i będzie bardziej odpowiadała bieżącym przychodom.

 

NOWE ZASADY USTALANIA OKRESU ZASIŁKOWEGO

Zasiłek chorobowy jest wypłacany z zasady przez 182 dni. Jest to tzw. okres zasiłkowy, do którego zalicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, nawet jeśli są spowodowane różnymi przyczynami. Zmienią się zasady wliczania do tego samego okresu zasiłkowego niezdolności do pracy między którymi jest przerwa. I tak: do jednego okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni, niezależnie od przyczyny. Do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Magda, 18.10.2021 r.