Home » inne » Zmiany w ustawie o KRS 2015 r.

Zmiany w ustawie o KRS 2015 r.

Na przełomie roku weszły w życie dwie szersze  zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

I. Pierwsza zmiana, obowiązująca od 1 grudnia 2014 roku, wprowadziła nowe regulacje w zakresie funkcjonowania „Jednego okienka”.

a)Generalnie zmiana uproszcza procedurę wpisu nowego podmiotu lub zmianę jego danych przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca składać będzie do sądu jedynie wniosek o wpis na odpowiednim formularzu KRS wraz załącznikami bez wniosków do poszczególnych urzędów. Wyeliminowano zatem obowiązek załączania do wniosku do KRS:  wniosku o wpis do rejestru REGON RG-1, zgłoszenie płatnika składek ZUS oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 .  Pojawił się natomiast nowy formularz zgłoszeniowy w zakresie danych uzupełniających (NIP-8), który będzie składany w urzędzie skarbowym w  terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS.

Przy zmianie danych znaczenie będzie miało to, jakich danych zmiana będzie dotyczyła. Zmiana w zakresie danych podstawowych będzie zgłaszana do KRS, natomiast dane uzupełniające będą zgłaszane w terminie do 7 dni w urzędu skarbowym (NIP-8).

b)Równocześnie wprowadzono wymóg ujawniania w KRS co najwyżej dziesięciu rodzaju działalności gospodarczej wg PKD  ze wskazaniem działalności przeważającej. Zmianę należy zgłosić przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat licząc od 1 grudnia 2014 roku. Zmianę zgłaszamy na formularzu KRS-WM.

Należy zwrócić uwagę, że zgłoszenie o przedmiocie działalności należy złożyć niezależnie od tego, czy uprzednio  zgłoszono więcej niż dziesięć rodzajów działalności, czy też  nie.

II. Druga zmiana obowiązująca od 15 stycznia 2015 roku zaostrzyła przepisy w zakresie obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych za rok do KRS.

Nowe przepisy nałożyły na sądy rejestrowe obowiązek przeprowadzania kontroli terminowości składania sprawozdań finansowych i w przypadku niedotrzymania terminu składania sprawozdań przez przedsiębiorców, sądy będą wszczynały postępowanie przymuszające.

Aby umożliwić sądom kontrolowanie wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązku składania sprawozdań, poszerzono zakres informacji podstawowych obowiązkowo dostarczanych do KRS:

– o ewentualnym braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego oraz

– informacji o dniu kończącym rok obrotowy.

Informację o dniu kończącym rok obrotowy należy zgłosić na formularzu KRS-Z3 (w przypadku sp. z o.o.). Natomiast w przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania za dany rok należy zgłosić ten fakt na formularzu KRS-Z30.

W związku z tym przedsiębiorcy zobowiązani zostali do złożenia wniosku o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy wraz z wnioskiem o wpis dotyczącym sprawozdania finansowego.

Natomiast przedsiębiorcy nie mający obowiązku składania do KRS sprawozdania finansowego zostali zobligowani do złożenia oświadczenia o braku takiego obowiązku w terminie 6 miesięcy od końca roku. Obowiązek ten dotyczy głównie spółek jawnych oraz partnerskich nie prowadzących pełnej księgowości, a więc zwolnionych z obowiązku sporządzania corocznych sprawozdań finansowych.

W nowych przepisach ujęto jeszcze kilka zmian:

– uchylono obowiązek dołączania uwierzytelnionych notarialnie wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu na zewnątrz,

– wprowadzono obowiązek dołączania zgody osób  powołanych do reprezentowania podmiotu na ich powołanie,

– należy także dołączać adresy członków zarządu spółki z o.o.

Reasumując:

Przedsiębiorcy składający  do KRS wniosek o zmianę wpisu dotyczący sprawozdania finansowego  za 2014 rok powinni złożyć:

– wniosek o zmianę danych (w przypadku sp. z o.o. – KRS-Z3) ze wskazaniem informacji o dniu kończącym rok obrotowy,

– załącznik o sprawozdaniu finansowym (KRS-ZN),

– załącznik o przedmiocie działalności (KRS-WM) z listą dziesięciu rodzajów działalności  ze wskazaniem przedmiotu przeważającej działalności . Jednocześnie należy wnieść opłatę 350 zł.

Spółki jawne i partnerskie nie mające obowiązku składania sprawozdań finansowych powinny w najbliższym czasie złożyć wniosek o zmianę danych  (KRS-Z30) z informacją o braku takiego obowiązku z rok 2014.

Przypominam, że przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.