Home » podatki » SLIM VAT 3 – najważniejsze zmiany.

SLIM VAT 3 – najważniejsze zmiany.

SLIM VAT 3 – najważniejsze zmiany.  Zmiany wchodzą z dniem 1 lipca 2023r.

     Ustawa o VAT

1.Limit małego podatnika VAT.

Wzrost limitu z 1,2 mln do 2 mln eur uprawniający podatników VAT do kwartalnych rozliczeń oraz stosowania metody kasowej (limit wyznaczany w oparciu o wielkość sprzedaży brutto za poprzedni rok).

Uwaga : zmieniony został wyłącznie próg kwotowy, a to oznacza, że spełnione muszą być również dodatkowe warunki, aby podatnik mógł rozliczać się kwartalnie np.: od chwili zarejestrowania minął okres 12 miesięcy, podatnik nie dokonywał dostaw z zał. 15, nie stosowano importu towarów w procedurze uproszczonej, zapewniono możliwość dokonywania zapłat przy użyciu instrumentów płatniczych.

2.Sprzedaż mieszana

– proporcja odliczenia wynosi 100 % gdy proporcja sprzedaży mieszanej > 98%  i kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu z zastosowanej proporcji w skali roku <  10 000 zł . Regulacje dotyczące wskaźników stosuje się od początku 2023 r.

– korekta roczna odliczenia nie jest wymagana jeśli różnica między proporcjami (ostateczną a wstępną)  wzrosła i nie przekracza 2 p.p.  lub różnica miedzy proporcjami (ostateczną a wstępną) zmalała i nie przekracza 2 p.p., a kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu wynikająca z różnicy między ustalonymi proporcjami oraz kwota korekty wieloletniej nie przekracza 10 000zł (czyli kwota o którą deklaracja powinna być skorygowana). W pozostałych przypadkach robimy korektę roczną.

3.Pozostałe zmiany:

a) kursy przeliczeniowe faktur korygujących. Co do zasady kurs historyczny, a w przypadku zbiorczych faktur korygujących kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia FV korygującej.

b) obniżenie sankcji w VAT- miarkowanie sankcji w zależności od okoliczności, np. sankcja 15% zastąpiona sankcją do  15%; 20% -> do 20%; 30% -> do 30% . Przepisy obowiązują od 6 czerwca 2023r.

c) brak obowiązku uzgadniania z naczelnikiem US proporcji sprzedaży mieszanej. Teraz wystarczy zawiadomić naczelnika US o przyjętej proporcji.

d) konsolidacja kompetencji wydawania Wiążących Informacji na dyrektor KIS.

e) korekta do stawki 0% przy WDT związanej z  opóźnionym otrzymaniem dokumentów będzie wykazywana w dacie obowiązku podatkowego.

f) zniesienie formalnego wymogu posiadania faktury dokumentującej WNT do odliczenia podatku naliczonego.

g) poszerzono katalog podatków/opłat, które będą opłacane ze środków zgromadzonych na subkoncie VAT.

h) 15- dniowy zwrot VAT – lekka korekta przepisów.

i) drukowanie dokumentów na  kasie fiskalnej :

– możliwość przechowywania dobowych lub okresowych raportów fiskalnych w formie elektronicznej (dotyczy kas online)

– w przypadku wystawienia faktury do paragonu nie trzeba przechowywać paragonu w formie papierowej – możliwość zachowania w pamięci elektronicznej zawartego na paragonie numeru dokumentu i unikatowego numeru kasy.

j) korekty deklaracji po wyjściu z procedury OSS/IOSS składane są bezpośrednio w państwie konsumpcji.

k) przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych nie stosuje się do przypadków, gdy podatnikiem jest tzw. interfejs elektroniczny uznawany za dostawcę.

      Ustawa o podatku od spadków i darowizn.

1.Zwiększenie kwot wolnych w poszczególnych grupach podatkowych :

Grupa I 36 120 zł Było : 10 434 zł
Grupa II 27 090 zł Było : 7 878 zł
Grupa III 5 733 zł Było 5 308 zł

2.Wartość przekazanych w ramach darowizny środków liczymy w roku, w którym nastąpiło ich nabycie oraz za okres 5-ciu lat poprzedzających ten rok.

        Ustawa o PIT

1.Modyfikacja terminów obowiązku elektronicznego prowadzenia ksiąg oraz ich wysyłki do organów – wysyłka JPK_PIT i JPK_CIT wyłącznie po zakończonym roku obrotowym w terminie do przesłania deklaracji rocznej:

za 2025 r. –   grupy kapitałowe i podatnicy CIT u których przychody

za poprzedni rok > 50 mln euro

za 2026 r. –   podatnicy CIT/PIT zobowiązani do przesyłania JPK_VAT
za 2027r. –   pozostali podatnicy

2.Pozostałe zmiany:

a)najem prywatny małżonków – zwiększenie skali progresji :

do 200 000 zł stawka ryczałtu wynosi 8,5%; powyżej 200 000 zł stawka ryczałtu wynosi 12,5 %.

Przepisy z mocą wsteczną  – mają zastosowanie od 1 stycznia 2023r

b)brak warunku limitu dochodów rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Zmiana ma zastosowanie w rocznym rozliczeniu PIT za 2023 r.

c)rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – osoby, które w stosunku do podatnika lub małżonka zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy od spadków i darowizn.

Opracowała Natalia

05.07.2023r.