Home » kadry » Zmiany dotyczące ZUS i emerytur

Zmiany dotyczące ZUS i emerytur

18 września 2021 r. zaczęła obowiązywać część zmian dotyczących ZUS
i emerytur

 

Wybrane z nich:

– osoby, które współpracują z przedsiębiorcą korzystającym z „ulgi na start” mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (dotychczas takiej możliwości nie miały);

– nie trzeba naliczać i opłacać odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 28 zł, od przyszłego roku 30,10 zł (zamiast dotychczasowego 6,60 zł);

– nie trzeba naliczać i opłacać odsetek za zwłokę, jeśli składki nie zostały opłacone albo zostały opłacone po terminie z przyczyn leżących po stronie ZUS (dotychczas takiej możliwości nie było). O tym, co jest przyczyną leżącą po stronie ZUS stanowi określony w ustawie o sus katalog przypadków;

– płatnicy składek, ubezpieczeni i świadczeniobiorcy, posiadający na ZUS PUE swój profil ubezpieczeniowy mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia z danymi z ZUS. Są one podpisane elektroniczną pieczęcią Zakładu, co potwierdza, że zostały utworzone w systemie ZUS. Taki dokument ma moc zrównaną z mocą dokumentu wydanego i podpisanego przez pracownika ZUS – np. zaświadczenia;

– zniknął problem „emerytur czerwcowych” – przy ustalaniu wysokości emerytury w czerwcu uwzględnia się waloryzacje roczną lub kwartalne, które dotąd nie były stosowane. Co za tym idzie, przejście na emeryturę w czerwcu mogło być mniej korzystne niż w pozostałych miesiącach II kwartału danego roku. Osobom, którym ustalono emeryturę w czerwcu 2021 r., emerytura zostanie przeliczona z urzędu z zastosowaniem nowych zasad.

Magda, 18.10.2021 r.