Home » podatki » Od 01.01.2020 r. poszerzono obowiązki podatnika w transakcjach bezgotówkowych

Od 01.01.2020 r. poszerzono obowiązki podatnika w transakcjach bezgotówkowych

W znowelizowanych ustawach PDOF i PDOP poszerzono obowiązki w transakcjach przekraczających 15.000 zł. Od 01.01.2020 r. transakcje przekraczające 15.000 zł, aby można było zarachować je w kosztach uzyskania przychodu muszą być zapłacone przelewem na rachunek bankowy zamieszczony w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, potocznie zwanym białą listą VAT.

Jeśli więc w transakcjach przekraczających 15.000 zł, dokonano zapłaty gotówkowej lub zapłaty bezgotówkowej  na rachunek bankowy inny niż związany z działalnością gospodarczą i zamieszczony w wykazie, podatnik będzie zmuszony skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość tych transakcji.

Jednocześnie poszerzono listę podatników objętych wykazem. Biała lista VAT, po zmianie, obejmuje podmioty, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz zarejestrowane jako podatnicy VAT, zarówno czynni jak i bierni. Wykaz zawiera poza informacjami o nazwie, numerze nip, REGONU, adresu, również numery rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą. Numery rachunków bankowych będzie można sprawdzić również w CEIDG.

Wykaz podatników VAT  można znaleźć na stronie: www.podatki.gov.pl

W przypadku umów faktoringu, kiedy to zapłaty następują za pośrednictwem faktora i podatnik nie ma wpływu na wybór przez faktora określonego rachunku bankowego, wprowadzono sankcję dotyczącą faktora, polegającą na powiększeniu przychodów faktora o kwotę faktury przekraczającą 15.000 zł,  gdy dokona płatności na niezgłoszony rachunek bankowy.

Opracował Staszek.