Home » podatki » Od września kolejne zmiany w podatku VAT

Od września kolejne zmiany w podatku VAT

Zmiany proponowane w podatku VAT:

  1. Wprowadzono obowiązek składania deklaracji VAT-7, VAT-7K wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w plikach JPK. Również dokumenty składane obecnie w formie papierowej jako załączniki do deklaracji zastępuje się mechanizmem zaznaczania odpowiednich opcji przy tworzeniu JPK. Nowy JPK będzie składał się z dwóch części: z ewidencji dokumentów oraz deklaracji.

Zmiana wchodzi  01.04.2020 r.

  1. Ograniczono możliwość późniejszego wystawienia faktury VAT zarejestrowanej pierwotnie na kasie fiskalnej. Fakturę VAT będzie można wystawić, tylko w przypadku, gdy paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer NIP lub nr identyfikacyjny innego kraju. Takie kasy z możliwością wpisania nr NIP nabywcy są w sprzedaży od 2015 r. i jest ich zdecydowanie mniej w użyciu, niż pozostałych. Dodatkowo wprowadzono sankcję zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy w wysokości 100 % wartości podatku naliczonego w fakturze dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru identyfikacyjnego.  Tak więc, nabywca w chwili zakupu będzie musiał się określić, czy zakup będzie wydatkiem prywatnym (przejdzie przez kasę fiskalną), czy też będzie zakupem firmowym (wystawiona zostanie tylko faktura VAT)? Trzymiesięczny okres, w którym nabywca może zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie faktury dotyczącej sprzedaży na paragon, będzie dotyczył tylko paragonów z nr NIP nabywcy.

Zmiana wchodzi  01.01.2020 r.

  1. Wprowadza się kary finansowe za wadliwie lub nierzetelnie wypełnienie i wysłanie JPK.
  2. Zmodyfikowano przesłanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części,

poprzez poszerzenie definicji pierwszego zasiedlenia. Pierwszym zasiedleniem jest, poza przekazaniem nabywcy lub użytkownikowi, również  rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne podatnika. Zmiana skutkuje tym, że okres dwóch lat wyłączenia spod zwolnienia przedmiotowego dostawy budynków i ich części płynie również od momentu rozpoczęcie ich użytkowania na potrzeby własne.

Zmiana wchodzi  01.09.2019 r.

  1. Zmieniono system korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT . Podatnik może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostały okres korekty  w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podmiot nie korzysta ze zwolnienia.

Zmiana wchodzi  01.09.2019

  1. Poszerzono listę czynności wykluczających z możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) o:

a)dostawę przez internet:

– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, (PKWiU 26),

– urządzeń elektrycznych  i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, (PKWiU 27),

– maszyn i urządzeń, gdzie indziej nieklasyfikowanych (PKWiU 28),

b)hurtową lub detaliczną dostawę części do pojazdów samochodowych i motocykli,

c)ściąganie długów, w tym faktoring.

Zmiana wchodzi  01.09.2019 r.

  1. Wprowadzono uproszczenia dla podatników nabywających produkty rolne i usługi rolne od rolników ryczałtowych, polegające na zmianie zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej. Po zmianie, nabywca produktów rolnych nie będzie zobowiązany do umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (nr dowodu osobistego, daty wydania, nazwy organu).

Zmiana wchodzi  01.09.2019 r.

  1. Zmianie uległ również jeden z warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze. Pozostawiono obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, a wykreślono 14 dniowy termin zapłaty na ten rachunek.

Zmiana wchodzi  01.09.2019 r.

Opracował: Staszek