Home » podatki » Zmiany w podatkach obowiązujące od 01.01.2018 r.

Zmiany w podatkach obowiązujące od 01.01.2018 r.

  1. Podniesiono kwotę kwalifikującą do niskowartościowych środków trwałych z 3.500 zł na 10.000 zł.

W zmienionych przepisach podniesiono kwotę kwalifikującą do niskowartościowych środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł, przez co wydatki na nabycie środków trwałych, których wartość nie przekracza 10.000 zł, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów lub jednorazowo zamortyzowane. Również wydatki ulepszające środki trwałe, gdy ich suma w roku nie przekroczy 10.000 zł mogą być zaliczane bezpośrednio do kosztów.

  1. Wprowadzono podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości.

Wprowadzono nowy podatek od nieruchomości. Podatek dotyczy podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości, tzn. o wartości przekraczającej 10.000.000 zł. Chodzi o budynki handlowo-usługowe takie jak: centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep (market) lub butik oraz budynki biurowe. Podatek będzie płacony miesięcznie w wysokości 0,035 % od nadwyżki wartości nieruchomości ponad kwotę 10.000.000 zł.

Podatek nie będzie liczony od budynków biurowych wykorzystywanych na własne potrzeby oraz nieruchomości nie używanej na skutek zawieszenia działalności. W przypadku współwłasności podstawą będzie wartość nieruchomości przypadająca na współwłaściciela, chyba że współwłaścicieli łączy związek gospodarczy lub powiązania rodzinne, majątkowe lub ze stosunku pracy.

Kwotę obliczonego podatku będzie można odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy, a kwotę podatku uiszczonego i nieodliczonego od zaliczek w ciągu roku można będzie odliczyć w zeznaniu rocznym od podatku obliczonego wg skali lub obliczonego metodą liniową.

  1. Zwolniono z obowiązku płacenia zaliczek do kwoty 1.000 zł w roku.

Podatnicy nie muszą wpłacać zaliczki, jeśli jej wysokość nie przekroczy kwoty 1.000 zł w roku.

  1. Powiększono kwoty zwolnień z tytułu działalności socjalnej pracodawcy.

Powiększono kwoty limitów, związane ze zwolnieniami z podatku przychodów uzyskanych przez pracownika z tytułu działalności socjalnej pracodawcy:

– zapomogi finansowane z ZFŚS: bez ograniczeń (było 2.280 zł),

– zapomogi finansowane z innych źródeł: 6.000 zł (było 2.280 zł),

– rzeczowe świadczenia z ZFŚS np. paczki świąteczne: 1.000 zł (było 380 zł),

– dopłaty do wypoczynku dzieci finansowane poza ZFŚS: 2.000 zł (było 760 zł),

– żłobek, przedszkole finansowane z ZFŚS: 1.000 zł (było odpowiednio 400 zł i 200 zł).

  1. Zmieniono prawo do stosowania zryczałtowanych kosztów 50 % dla twórców.

Zwiększono limit przychodów twórców, do których stosuje się koszty zryczałtowane 50 % do kwoty 85.528 zł. Dotychczas limit był o połowę mniejszy. Określono rodzaje działalności tzw. twórczej dla której przysługują zryczałtowane koszty 50 %: architekci, pisarze, plastycy, muzycy, fotografowie, dziennikarze, naukowcy, aktorzy, reżyserzy, wokaliści, scenarzyści, scenografowie, publicyści. Brak w tej grupie np. pracowników marketingu, trenerów sportowych i osobistych, szkoleniowców.

  1. Nowa ulga inwestycyjna – jednorazowy odpis do 100.000 zł(przepis obowiązuje wstecznie od 01.01.2017 r.).

Nowa ulga pozwala na jednorazowy odpis amortyzacyjny od nabytych nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji do kwoty 100.000 zł rocznie. Stosowana będzie jeśli wartość przynajmniej jednego środka trwałego nabytego w roku wyniesie co najmniej 10.000 zł lub łączna wartość co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku wyniesie co najmniej 10.000 zł, a wartość każdego przekroczy 3.500 zł.

W przypadku spółki osobowej limit odpisów amortyzacyjnych odnosi się do spółki, a nie do wspólników, czyli dla spółki limit wynosi 100.000 zł.

Nowa ulga inwestycyjna nie ma wpływu na funkcjonowanie dotychczas stosowanej ulgi inwestycyjnej tzw. de minimis, z limitem rocznym 50.000 euro. A więc od 2018 roku podatnik, w większości przypadków, będzie sam decydował, z której ulgi skorzystać, a przy większych nakładach inwestycyjnych może skorzystać z obu. Nowa ulga przysługuje szerszej grupie podmiotów, czyli przy jej stosowaniu nie występują ograniczenia, co do wielkości podmiotu gospodarczego. Przypominam, że ulga de minimis jest skierowana tylko do „małych podatników”.

  1. Zwiększono wysokość zryczałtowanego podatku dla prywatnego najmu.

W podatku ryczałtowym, w zakresie prywatnego najmu, wprowadzono stawkę 12,5 % od nadwyżki przychodu w roku ponad kwotę 100.000 zł. Oznacza to, że w przypadku przychodów z prywatnego najmu, przychody będą opodatkowane stawką 8,5 % do wartości przychodu rocznego 100.000 zł i stawką 12,5 % od nadwyżki przychodu ponad kwotę 100.000 zł rocznie.

W przypadku małżonków limit obejmuje łącznie przychody z najmu obojga małżonków.

  1. Zmiany dotyczące jednolitego pliku kontrolnego.

Do końca roku 2017 JPK mogły wysyłać osoby posiadające podpis elektroniczny. Po zmianie, od 2018 roku do wysyłki JPK wystarczy posiadanie profilu zaufanego ePUAP. Przypomnijmy, że profil zaufany można uzyskać bezpłatnie, albo korzystając z platformy internetowej epuap.gov.pl, albo w banku, w którym prowadzony jest rachunek osobisty.

Druga zmiana w zakresie JPK jest natury technicznej. Polega na nieznacznym uproszczeniu struktury pliku JPK.