Home » podatki » Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Wypełnianie zeznań podatkowych przez fiskusa.

 1. Od 2019 roku (rozliczenie za 2018 r.) PIT-37 i PIT-38 będą wypełniane przez fiskusa za pomocą uruchomionej platformy cyfrowej. W przypadku PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 usługa będzie dostępna o rok później, czyli od 2020 roku (rozliczenie za 2019 r.).
 2. Usługa ma objąć podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci.
 3. Podatnik będzie mógł automatycznie sporządzone zeznanie:
  1. zaakceptować,
  2. zmodyfikować,
  3. odrzucić i samodzielnie rozliczyć się z fiskusem korzystając z e-deklaracji lub przesyłając deklaracje w formie papierowej,
  4. będzie mógł także nie podejmować żadnych kroków, a wtedy z upływem terminu zeznań, zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowana.
 4. O automatycznym sporządzeniu zeznania, podatnik zostanie powiadomiony na adres mailowy lub telefonicznie.

Inne zmiany

 1. Skrócono o miesiąc termin wysyłania przez płatników Informacji do urzędu skarbowego: do końca stycznia. Termin wysyłania przez płatników Informacji do podatników nie zmienia się.
 2. Wprowadzono obowiązek przesyłania przez płatnika Informacji wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Wprowadzono termin początkowy na składanie zeznań PIT: 15 luty. Zeznania złożone wcześniej będą traktowane jako złożone 15 lutego.
 4. Przesunięto termin składania PIT-28 z końca stycznia na koniec lutego. Zmiana wejdzie w 2020 r. w rozliczeniu za 2019 r.
 5. Zlikwidowano możliwość składania zeznań z działalności gospodarczej do 20 stycznia.
 6. Skrócono termin zwrotu nadpłaty z zeznania z 3 miesięcy do 45 dni. Jeśli powiążemy to z przesunięciem terminu składania zeznań o 1,5 miesiąca (do 15 lutego), to wyjdzie na jedno.
 7. Złagodzono warunki korzystania z preferencyjnego opodatkowani dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Wniosek o preferencyjne opodatkowanie może być złożony w terminie złożenia zeznania lub też po tym terminie w korekcie tego zeznania.
 8. Poprawiono sytuację spadkobierców, którzy zbywają nieruchomość nabytą w drodze spadku. 5-letni okres dający zwolnienie w podatku liczony będzie od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości spadkobierca będzie mógł zaliczyć koszty poniesione przez spadkodawcę np. koszty nabycia oraz długi i ciężary spadkowe.
 9. Złagodzono warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu wykorzystania środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Umożliwiono także zaliczenie wydatków na te cele poniesionych jeszcze zanim podatnik stanie się właścicielem nieruchomości.

Koszty związane z samochodami

Zmiany dotyczą samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej. Samochody osobowe określa się na potrzeby PDOF podobnie jak dla podatku VAT.

 1. Podwyższono do kwoty 150.000 zł (było 20.000 euro) kwotę limitu wartości samochodu, do którego możliwe jest zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych oraz składek na ubezpieczenie.
  Ograniczenie ma zastosowanie również do umów leasingu, najmu w stosunku do składek ubezpieczeniowych oraz do części opłat leasingowych stanowiących spłatę wartości przedmiotu leasingu. Dla pojazdów elektrycznych kwota limitu jest wyższa – 225.000 zł.
 2. Ograniczono do 75 % możliwości zaliczenia w koszty poniesionych wydatków eksploatacyjnych przy mieszanym (firmowym i prywatnym) użytkowaniu samochodów. Ograniczenie obejmuje wydatki na zakup paliwa i części do samochodu, koszty napraw, przeglądów, opłaty parkingowe i za autostrady itp.
 3. Ograniczenie do 75 % dotyczy również wydatków eksploatacyjnych, w przypadku gdy wydatki eksploatacyjne włączone są do opłaty leasingowej. Z taką sytuacją mamy rzadko do czynienia.
 4. Ograniczenia nie będą stosowane w przypadku umów leasingu zawartych przed 01.01.2019 r. (zachowanie praw nabytych). Nie będzie to jednak dotyczyć umów zmienionych lub odnowionych po 31.12.2018 r., dla których będą stosowane nowe, mniej korzystne przepisy.
 5. Gdy samochód jest użytkowany wyłącznie w działalności gospodarczej można zaliczyć w koszty 100 % wydatków eksploatacyjnych, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu, tej samej prowadzonej na potrzeby VAT.
 6. Wprowadzone ograniczenia stosowane będą do kwoty wydatków netto powiększonej o część nieodliczoną podatku VAT.
 7. Powyższe ograniczenia dotyczą samochodów używanych w działalności gospodarczej i obejmują następujące pojazdy: samochody wprowadzone do EŚT, samochody nie objęte ewidencją ze względu na niską kwotę zakupu (<10.000 zł) lub przewidywany czas użytkowania krótszy niż rok.
 8. Ograniczono również koszty dotyczące samochodów prywatnych używanych również w działalności gospodarczej do 20 % wydatków eksploatacyjnych oraz składek ubezpieczeniowych (brak ograniczenia do 150.000 zł). W takim przypadku zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Pozostałe zmiany

 1. Ułatwiono rozliczenie strat poniesionych w źródle przychodów. Poza dotychczas stosowanymi zasadami rozliczenia strat tzn. w okresie 5-ciu lat , nie więcej niż 50 % w którymkolwiek z tych lat, wprowadzono możliwość jednorazowego odliczenia od dochodu kwoty nieprzekraczającej 5.000.000 zł w którymkolwiek z tych lat. Jeżeli strata przekraczałaby wartość 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlegałaby rozliczeniu w którymkolwiek z pozostałych lat, jednak w wysokości nie wyższej niż 50% tej pozostałej do odliczenia kwoty.
 2. Zmieniono zasady informowania organów podatkowych o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych oraz uproszczonych. O wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych oraz uproszczonych podatnicy będą informować w ramach składanego za dany rok zeznania podatkowego. Informacje takie dotyczyć będą tylko roku, za który składane jest zeznanie podatkowe.
 3. Zwiększono limit przychodów pozwalających korzystać podatnikom ze statusu małego podatnika do 2.000,000 euro. Poprzednio limit wynosił 1.200.000 euro. Zmiana wchodzi rok później, czyli od 2020 roku.
 4. Wprowadzono możliwości rozliczania w kosztach podatkowych wynagrodzenia (netto) małżonków lub małoletnich dzieci z tytułów stosunku pracy, umów zlecenie i o dzieło oraz kontraktów menedżerskich.
 5. Podwyższono kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym.
 6. wprowadzono odrębne regulacje regulujące zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych.
 7. Wprowadzono opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).
 8. Wprowadzono zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT).
 9. Zmieniono przepisy dotyczących cen transferowych.

Opracował Staszek