Home » podatki » Zmiany w ustawie o VAT wchodzące od 01.07.2015 r.

Zmiany w ustawie o VAT wchodzące od 01.07.2015 r.

1. Zmiana regulacji dotyczącej „odwrotnego opodatkowania”.

a)      Zmieniono warunki stosowania metody „odwrotnego obciążenia”; obecnie metodę tę stosuje się jeżeli:

– przedmiotem dostawy są towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy,

– dostawca jest podatnikiem VAT nie korzystającym ze zwolnienia podmiotowego,

nabywcą jest podatnik VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

– dostawa nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym z art. 43 ust.1. pkt 2.

W celu umożliwienia weryfikacji statusu nabywcy ma zostać w krótce uruchomiona baza on-line.

b)      Poszerzono załącznik 11 o następujące pozycje:

– komputery przenośne: laptopy, notebooki, tablety,

– telefony komórkowe, w tym  smartfony,

– konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier.

c)       W stosunku do sprzętu elektronicznego wymienionego w punkcie b) wprowadzono odmienne regulacje niż te, obowiązujące dla pozostałych towarów wymienionych w załączniku nr 11:

– odwrotne obciążenie stosuje się tylko wtedy, gdy łączna wartość tych towarów w ramach  jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy próg 20.000 zł,

– za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw, niezależnie od ilości zamówień i faktur,

– za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również transakcje obejmującą więcej umów, jeśli  okoliczności i warunki towarzyszące tej transakcji odbiegają od normalnych dla tych towarów,

– w przypadku upustów posprzedażnych dla takich transakcji, w celu ustalenia przekroczenia progu, w łącznej wartości nie uwzględnia się tych upustów, czyli sumuje się kwoty przed udzieleniem upustu.

d)      Wprowadzono nowy obowiązek składania w urzędach skarbowych informacje podsumowujące w obrocie krajowym, zawierającą łączną wartość dostaw towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca w odniesieniu do poszczególnych nabywców. Informacja należy składać w terminach składania deklaracji w podatku VAT na druku VAT-27.

e)      Nowe przepisy w tym zakresie zwalniają dostawców z odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie i zapłatę podatku należnego przez nabywcę, o ile wykażą się należytą starannością tzn. podejmą wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od ich dostawy.

2. Sposoby obliczania proporcji.

Nowe przepisy określiły sposoby określania proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej jak i do innych celów, w tym celów prywatnych. Regulacja ta nie dotyczy sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste (art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2) . Sposób określania proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Sposób określania proporcji odpowiada specyfice działalności jeżeli:

– zapewnia odliczenie wyłącznie w odniesieniu do części podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na czynności opodatkowane w działalności gospodarczej,

– obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na inne cele.

Do określenia proporcji można wziąć pod uwagę następujące przykładowe dane:

– średnioroczną liczbę pracowników,

– średnioroczną liczbę roboczogodzin,

– roczny obrót z działalności gospodarczej,

– średnioroczną wykorzystywaną powierzchnię .

W pierwszym etapie odliczenie przyjmuje się dane za poprzedni rok, a w korekcie ostatecznej uwzględnia się dane dla zakończonego roku podatkowego.

3. Korekta z tytułu nieściągalnych wierzytelności.

Dokonano drobnej korekty w uldze na nieściągalne należności. Po pierwsze, skreślono ograniczenie stosowania ulgi w przypadku występowania pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem powiązań rodzinnych, kapitałowych, majątkowych lub wynikający ze stosunku pracy. Po drugie, zwolniono dłużnika z obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku, jeśli dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

4. Kaucja gwarancyjna

Zmieniono również przepisy w zakresie solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy w przypadku dostawy towarów tzw. wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 13. ustawy. Przede wszystkim poszerzono listę towarów wrażliwych o następujące towary:

– emulsje i preparaty stosowane w fotografice, tonery i kasety do drukarek, srebro, złoto i platyna w postaci nieobrobionej plastycznie lub półproduktu lub proszku, srebro platerowane złotem, złoto i srebro platerowane platyną,

– cyfrowe aparaty fotograficzne,

– biżuteria i jej części oraz wyroby jubilerskie i ich części.

Uściślono kilka przepisów w tym zakresie oraz podniesiono wysokość kaucji gwarancyjnej dla obrotu paliwami.

5. Przepisy przejściowe

Ustawa o zmianie ustawy o VAT zawiera liczne przepisy przejściowe.